EkspressKonto

Andmete töötlemise põhimõtted

1. Üldsätted

1.1. EkspressKonto kasutamisel aktsepteerite ASi Ekspress Grupp kehtestatud andmete töötlemise põhimõtteid.

1.2. Isikuandmete töötleja on AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, juriidiline asukoht ja postiaadress Parda 6, 10151 Tallinn, e-posti aadress klienditugi@ekspresskonto.ee).

1. Mõisted

1.1. Kasutaja – EkspressKonto registreerinud füüsiline isik.

1.2. Isikuandmed – EkspressKonto kasutamisel tekivad (sh kasutaja poolt ASile Ekspress Grupp edastatud) andmed kasutaja kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need on.

1.3. Kasutajaandmed – kasutaja enda kohta avalikkusele avaldatud andmed.

1.4. Andmed – isikuandmed ja kasutajaandmed koosnimetatult.

1.5. Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid, ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.

1.6. Töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming.

1.7. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole kasutaja ega isikuandmete töötleja.

2. Andmete töötlemise üldised eesmärgid

2.1. Täita kasutaja ees võetud kohustusi, mis tulenevad teenuse osutamise eesmärgist ja/või õigusaktidest.

2.2. Kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi.

2.3. Mõista paremini kasutaja ootusi ning pakkuda talle nii enda nimel kui ka koostööpartnerite kaudu tooteid ja teenuseid (turunduslikel eesmärkidel).

3. Töödeldavate isikuandmete koosseis

3.1. Kasutaja isiklikud andmed (nimi, sünniaeg, isikukood).

3.2. Kasutaja kontaktandmed (e-posti aadress, elukoha aadress, telefon).

3.3. Kasutaja muud andmed.

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. AS Ekspress Grupp töötleb, sh edastab, isikuandmeid kasutaja nõusolekul:

4.1.1. teenuse osutamise eesmärgil;

4.1.2. teenuse osutamise ja/või vahendamisega seotud isikutele, kellega sõlmitud lepingutes sisaldub tingimus neile edastatava teabe konfidentsiaalse käitlemise kohta;

4.1.3. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui kasutaja on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

4.1.4. kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

4.1.5. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele);

4.1.6. ASi Ekspress Grupp kontserni kuuluvatele ettevõtetele, sh tulevikus ASi Ekspress Grupp kontserni kuuluvatele ettevõtetele, kes töötlevad neid punktis 4 nimetatud eesmärkidel.

4.2. Juhul kui kasutaja on avaldanud või edastanud teenusepakkuja kaudu andmeid, mille avaldamine rikub kolmandate isikute õigusi, on ASil Ekspress Grupp õigus avaldada kasutaja andmeid kolmandatele isikutele.

5. Isikuandmete töötlemise seaduslikkus ja turvalisus

5.1. AS Ekspress Grupp tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse.

5.2. AS Ekspress Grupp tagab isikuandmete kaitse kaudu organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete ning range konfidentsiaalsus- ja turvalisusreeglistiku.

5.3. AS Ekspress Grupp vastutab isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

6. Kasutaja õiguste kaitse

6.1. Kasutajal on õigus:

6.1.1. saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;

6.1.2. nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

6.1.3. võtta igal ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete kasutamiseks turunduslikul eesmärgil;

6.1.4. nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;

6.1.5. esitada pretensioon, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;

6.1.6. pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;

6.1.7. nõuda kahju hüvitamist, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

7. Lõppsätted

7.1. ASil Ekspress Grupp on õigus andmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, tagades selle vastavuse Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. EkspressKonto (e-K) kasutamisel nõustute järgima ASi Ekspress Grupp kehtestatud kasutustingimusi.

1.2. EkspressKontot (e-K) haldab AS Ekspress Grupp (edaspidi EG), registrikood 10004677, juriidiline asukoht ja postiaadress Parda 6, 10151 Tallinn.

2. Mõisted

2.1. EkspressKonto – teenus, mille eesmärk on hõlbustada veebikeskkondade ja -teenuste kasutamist, sidudes nende kasutajaskonna üheks tervikuks.

2.2. Kasutaja – EkspressKontoga registreerunud füüsiline isik.

2.3. Isikuandmed – EkspressKonto kasutamisel tekkivad andmed kasutaja kohta.

2.4. EkspressKonto – konto, mille abil on kasutajal võimalik kasutada teenusepakkuja veebikeskkondi ja -teenuseid.

2.5 Teenusepakkuja – juriidiline isik, kes pakub konto kaudu ligipääsu oma veebikeskkondadele ja -teenustele. Teenusepakkujad on AS Delfi (registrikood 10586863), AS Eesti Ajalehed (registrikood 10004521), SL Õhtuleht AS (registrikood 10678223), AS Ajakirjade Kirjastus (10678996) ja AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677).

2.6. Veebikeskkond – teenusepakkuja hallatav internetikeskkond, millele on tasuta vaba ligipääs ja mille võimaluste kasutamiseks on tarvis olla EkspressKonto registreerinud kasutaja.

2.7. Veebiteenused – teenusepakkujate hallatavad teenused, mis võimaldavad üksnes EkspressKonto registreerinud kasutajatel tasu eest või tasuta lugeda ajalehti ja ajakirju eri seadmete abil (muu hulgas internetis, iPadi versioonis, Androidi versioonis jne) ning tarbida erinevaid teenuseid

2.8. Sisu – kasutaja poolt profiili ja/või veebikeskkonda lisatud ja/või üles laaditud kommentaar/kirje, artikkel, foto või video jne.

3. EkspressKonto sisu

3.1. EkspressKonto võimaldab vastavalt iga veebikeskkonna spetsiifikale laadida kasutajal veebikeskkonda üles pilte ja videoid ning kasutada teenusepakkujate foorumeid, ajalehtede ja ajakirjade digitaalseid väljaandeid ning muid vastavas keskkonnas pakutavaid võimalusi.

3.2. EkspressKonto võimaldab kasutajal lisada ja/või üles laadida sisu eri veebikeskkondades, järgides peale kasutustingimuste ka vastava veebikeskkonna kasutustingimusi ning võttes arvesse, et kasutaja avaldatud ja/või üles laaditud sisu eest kannab isiklikku varalist vastutust kasutaja. Iga teenusepakkuja võib kasutustingimustele lisaks kehtestada oma veebikeskkonna ja -teenuste kasutustingimused, mis reguleerivad konkreetse veebikeskkonna ja -teenuste kasutamist ning millega nõustumine on vastava veebikeskkonna ja -teenuste kasutamise eeltingimus.

3.3. EkspressKonto võimaldab kasutajal hakata teenusepakkuja kaasautoriks, edastades talle avaldamiseks kommentaari/kirje, artikli, foto või video vm. Kasutaja edastatud ja/või üles laaditud kommentaari/kirje, artikli, foto või video avaldamise eest kannab isiklikku varalist vastutust kasutaja. EG ega teenusepakkuja ei vastuta kasutaja poolt teenusepakkujale avaldamiseks edastatud materjali kasutamise ja/või mittekasutamise eest ja/või sellest tulenevate võimalike kulude ja kahjude eest.

4. EkspressKonto konto loomine ja sulgemine, teiste kontode kasutamine ja sidumine

4.1. EkspressKonto teenuse kasutamiseks peab isik omale registreerima EkspressKonto.

4.2. EkspressKonto teenuse kasutamiseks peab kasutaja arvutis olema lubatud kasutada küpsiseid (ingl cookie), mis võimaldavad aktiivset sessiooni meeles pidada ja aitavad veebilehte navigeerida.

4.3. EkspressKonto loomisega kinnitab kasutaja, et on vähemalt 18aastane EkspressKonto kasutamiseks täielikult teo- ja otsustusvõimeline füüsiline isik.

4.4. EkspressKonto loomiseks peab isik valima endale kasutajanime, ekraaninime ja salasõna (parooli). Soovi korral saab kasutaja siduda EkspressKonto oma Google’i, Facebooki, Yahoo või Twitteri kontoga. Selliselt on tal võimalik edaspidi teenusepakkuja veebikeskkondade ja -teenuste kasutamiseks sisse logida vastavate kasutajatunnustega.

4.5. Kasutaja on teadlik, et kasutajanime ja salasõna (parooli) sattumisel kolmandate isikute valdusesse vastutab ta nende isikute poolt kasutajale võetud kohustuste täitmise või kahju hüvitamise kohustuse eest.

4.6. Juhul kui kasutaja soovib EkspressKonto sulgeda, tuleb tal saata vastav sooviavaldus e-posti aadressile klienditugi@ekspresskonto.ee või vajutades linki: https://ekspresskonto.ee/delete.php?s=ek.

4.7. Kasutustingimuste rikkumisel on EG-l õigus kasutaja konto tähtajatult sulgeda ilma kasutajat sellest ette teavitamata. EG ei ole kohustatud kasutajale konto sulgemist põhjendama.

5. Kampaania tingimused

5.1. Tutvumis- ja kampaaniahinnad kehtivad paketi valiku juures toodud perioodile ja ainult püsitellimuse vormistamisel. Pärast vastava perioodi lõppu rakendub uuele tellimusele automaatselt tavahind, kui kasutaja pole enne tellimust lõpetanud. Püsitellimust on võimalik igal hetkel lõpetada EkspressKonto profiili vaates tellimuste halduse jaotuses (www.digilehed.ee) või võttes ühendust klienditeenindusega telefonil 680 4444 või e-posti aadressil klienditugi@ekspressmeedia.ee.

5.2. Püsitellimus on automaatselt pikenev nii maksekaardi kui mobiiliga tehtud makse. Püsitellimust saab iga hetk katkestada. Tasutud perioodi eest tagasiarveldust ei tehta.

5.3. Tagasiarveldusi summadele alla 5 euro ei tehta.

6. Küpsise salvestamine

6.1. Küpsis- tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on külastanud veebilehte varem, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aboutcookies.org.

6.2. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsusest ning muudest veebilehel tehtavatest toimingutest. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

6.3. AS Ekspress Grupile kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elemente, mis salvestavad küpsiseid kolmanda poole nimel.

7. Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

7.1. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

7.2. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

7.3. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

7.4. Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

8.Küpsisest keeldumine

8.1. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida Kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.

8.2. Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org.

8.3. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam Kasutajale olla kättesaadavad.

9. Kasutaja profiil

9.1. Domeeniaadressil ekspresskonto.ee säilitatakse kõigi kasutajate profiilid ja tegevused ning need on avalikkusele nähtavad seni, kuni kasutaja ei ole oma seadeid muutnud.

9.1.1. Profiilis kuvatakse kasutaja poolt avalikuks muudetud andmed, sh vaikimisi on alati nähtav ekraaninimi ja avatar (foto). Kasutajal on võimalik andmeid alati muuta ja lisada.

9.2. EG ega teenusepakkuja ei vastuta kasutaja profiilis avalikustatud andmetega seotud asjaolude eest, samuti sellest tulenevate võimalike kulude ja kahjude eest.

9.3. Isikuandmete töötlemisel kohaldatakse EG isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

10. Nõuded sisule

10.1. EkspressKonto vahendusel ei ole lubatud avaldada ega esitada teenusepakkujale avaldamiseks sisu, mis on:

10.1.1. kuritahtlik, eksitav, ähvardav, vägivalda või vaenu õhutav ning rassilist, usulist, sotsiaalset, rahvuslikku ja soolist diskrimineerimist propageeriv;

10.1.2. eetikanormide ning hea tavaga vastuolus, sh solvav, au ja väärikust alandav;

10.1.3. autori-, omandi-, andmekaitse- või muid isikuõigusi rikkuv;

10.1.4. reklaamisisuga;

10.1.5. pornograafilise või muu ebasündsa sisuga;

10.1.6. muul viisil Eesti Vabariigi õigusaktidega vastuolus.

10.2. EG jätab endale õiguse eemaldada EkspressKonto vahendusel kasutaja poolt avaldatud sisu, mis on vastuolus kasutustingimusega. EG ei ole kohustatud kasutajale sisu eemaldamist põhjendama.

10.3. Juhul kui kasutaja avaldatud sisu või tema poolt teenusepakkujale edastatud sisu avaldamiseks puudus kasutajal õigus või selle avaldamisel rikuti kolmandate isikute õigusi, võib EG edastada kasutaja isikuandmed isikule, kelle õigusi avaldamine rikkus.

10.4. Kasutaja kannab EG-le või teenusepakkujale isikliku varaga kogu kahju (sh õigusabikulud), mis tekib kolmandate isikute poolt nõuete esitamisega EG või teenusepakkuja vastu, tingituna kasutaja poolt EkspressKonto vahendusel avaldatud, üles laaditud ja/või teenusepakkujale edastatud sisust.

11. Lõppsätted

11.1. Kasutaja kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega EkspressKonto toimimisse ja/või tehnilistesse lahendustesse sekkumisest. Keelatud on igasugune tegevus, millega võib kaasneda EkspressKonto süsteemi ülekoormamine või toimimise häirimine.

11.2. EG-l on õigus EkspressKonto kasutustingimusi ühepoolselt muuta, tagades selle vastavuse Eesti Vabariigi õigusaktidega. Kasutustingimuste ühepoolse muutmise põhjuseks võib olla vajadus kõrvaldada vastuolu seadusega, viia kooskõlla veebikeskkondade või -teenuste vajaduste ja võimalustega vmt.

11.3. EkspressKonto kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus, lähtudes käesolevatest tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.